NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Doorontwikkeling BREZ in 2016

Het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ hecht veel waarde aan continue kwaliteitsverbetering van het zwemonderwijs. In dit kader is in 2014 de Licentie Zwem-ABC geïntroduceerd, waarmee de kwaliteitsborging van het leren zwemmen verder geprofessionaliseerd is. In 2015/2016 staat het volgende project op stapel: de doorontwikkeling van de BREZ (Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem-ABC) met als projectnaam 'BREZ 3.0'. Het beoogde einddoel is een BREZ conform de laatste inzichten met betrekking tot zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Verder dient de herziene BREZ breed gedragen te worden en daarmee in de markt als Nationale Standaard te worden gezien.
De laatste herziening van de BREZ dateert van september 2010. Het bestuur vindt het belangrijk dat de bepalingen en richtlijnen nauw blijven aansluiten bij de dagelijkse praktijk van het zwemonderwijs en de ontwikkelingen wat betreft zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Het bestuur heeft opdracht gegeven om de huidige BREZ van 2010 te evalueren en te komen met aanbevelingen voor aanpassing.

Betrokkenheid werkveld
Betrokkenheid van het werkveld is van essentieel belang voor dit project. Daarom riepen wij mensen uit het zwemonderwijs op om zich te melden voor de Klankbordgroep en de Ontwikkelgroep. Wij kregen hierop een groot aantal reacties (waarvoor veel dank). Uit deze reacties is een selectie gemaakt, zodat we zijn gekomen tot een evenwichtige invulling (vanuit diverse geledingen en op basis van kennis en kunde die elkaar aanvullen) van de Klankbordgroep en de Ontwikkelgroep.

Rol en samenstelling van de Klankbordgroep en de Ontwikkelgroep?
Binnen de Ontwikkelgroep worden de gewenste veranderingen aan de (huidige) BREZ 2010 vastgesteld en ideeën gegenereerd naar de toekomst. De deelnemers aan de Ontwikkelgroep hebben actuele kennis hebben van een of meerdere van de volgende vakgebieden: motorisch leren, biomechanica; ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en onderwijskunde; kwaliteitsmanagement en -borging; organisatorische (on)mogelijkheden met betrekking tot zwemonderwijs en diplomazwemmen. Daarnaast dienen de deelnemers kennis te hebben van het Zwem-ABC en de BREZ.

De Klankbordgroep beoordeelt en adviseert over de door de Ontwikkelgroep aangedragen inhoudelijke oplossingsrichtingen voor de BREZ 3.0. Verder zorgen zij voor de creatie van draagvlak bij de achterban. De volgende partijen nemen deel in de Klankbordgroep: gemeenten, exploitanten, onderwijsinstellingen, zwemverenigingen, zwemscholen en personen met een branche brede visie.

Samenstelling Ontwikkelgroep

Motorisch leren / biomechanica
 • Ton van der Eerden - specialist (zelfstandig)
 • Titeke Postma - specialist (zelfstandig)

Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en onderwijskunde
 • Maayke Arends - specialist (Nationaal Platform Zwembaden | NRZ)
 • Nicolette van Veldhoven - specialist (NOC*NSF)
 • Ad Reinstra - specialist (ALO Groningen)

Kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging
 • Gerard Berendsen - specialist (Twente Quality Centre)

Organisatorische (on)mogelijkheden betreffende zwemonderwijs en diplomazwemmen
 • Rini Akkerman - zwemvereniging (VZV Njord)
 • Henk Cuperus - zwemschool (Zwemschool Wetterwille)
 • Joost Veenema - zwembad (Molenduinbad)

Algemeen
 • Jaap Keijmel
 • Jeffrey Lindeboom - SRO

Samenstelling Klankbordgroep

Gemeenten
 • Linda van Iersel - Tilburg
 • Heidi Oudejans - Amsterdam
 • Kees van Zanten - Ommen/Hardenberg
 • Marjon van Vilsteren - VSG

Exploitanten
 • Alex van Broekhoven - Laco Recreatie
 • Arthur Helling - RECRON
 • Bert Verkoelen - Sportfondsen Nederland

Onderwijs
 • Vincent Verdoorn - HBO (Fontys Eindhoven)
 • Jolanda Westrum - MBO (ROC Amsterdam)

Zwemverenigingen
 • Erik Ran - NCS
 • Alice Schols - KNZB
 • Erik Willems - Reddingsbrigade Nederland

Zwemscholen
 • Kirsten Benner - Mulder Sport

Branche brede visie
 • Dirk Bouma - Bad Hesselingen
 • Koen Breedveld - Mulier Instituut

Resultaat vragenlijst project BREZ 3.0 en vervolgtraject
In oktober kon het werkveld zijn/haar mening geven via een digitale vragenlijst. Meer dan 700 mensen hebben de digitale vragenlijst ingevuld. Met deze respons zijn wij zeer tevreden. We zijn blij dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om hun mening te geven. Op deze manier kunnen we als branche samenwerken aan een toekomstbestendige BREZ. Er konden 32 vragen over onderdelen uit de huidige BREZ worden beantwoord. De vragenlijst is ingevuld door directeur/eigenaren, leidinggevenden/managers, hoofden zwemzaken en zwemonderwijzers.

Inmiddels is de Ontwikkelgroep voor de derde keer bijeengeweest en heeft een advies geformuleerd richting de Klankbordgroep. De Klankbordgroep beoordeelt de aangedragen inhoudelijke voorstellen en voorziet deze van feedback. Uiteindelijk moet dit alles in de eerste helft van 2016 leiden tot aanbevelingen voor aanpassing van de BREZ richting het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Na besluitvorming zullen de inhoudelijke veranderingen aan de BREZ verder worden verwerkt en getest in het werkveld.

Achtergrond BREZ
Miljoenen kinderen hebben inmiddels leren zwemmen volgens de BREZ. De BREZ komt voort uit een proces van herstructurering van het diplomazwemmen, dat zijn oorsprong vindt in 1973. Het doel van de toenmalige herstructurering was het bieden van:
 • zwemveiligheid naar ouders en kinderen;
 • een toerusting voor deelname aan de Nederlandse bewegingscultuur;
 • eenduidigheid in het diplomazwemmen, te weten:
 • opleiden voor dezelfde diploma's (vanaf 1998 het Zwem-ABC);
 • het op gelijke wijze uitvoeren van de eisen.
Dit maakt dat Nederland met afstand het land is waar de meeste kinderen op de beste manier leren zwemmen. Het succes is gebaseerd op een voor de consument betrouwbaar zwemdiploma dat kinderen vertrouwd maakt met de omstandigheden, zoals kinderen die in in het dagelijkse leven en tijdens vakantie tegenkomen. Daarnaast is het Zwem-ABC een paspoort voor een leven lang zwemplezier.

Wie is René van Bremen?
René van Bremen is aangetrokken als externe projectleider van de BREZ 3.0. Vanuit een commercieel/technische achtergrond richtte hij zich de afgelopen zes jaar op de kwaliteitszorg van sportaccommodaties bij KIWA ISA Sport en was daarin verantwoordelijk voor de uitbouw van de (internationale) business. Hij zet nu zijn kennis in voor de vernieuwing van het maatschappelijk zo relevante gebied van zwemonderwijs.

Vragen, aanvullingen en opmerkingen
Zwemlesaanbieders die vragen over, aanvullingen op en opmerkingen over het project BREZ 3.0 hebben, kunnen contact opnemen met projectleider René van Bremen via e-mail.