NRZ

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ

Exploitatieondersteuning

Uit een externe analyse is gebleken dat branchevertegenwoordigers behoefte hebben aan ondersteunende producten en diensten op het vlak van exploitatie. Daarbij zijn als belangrijkste aandachtsgebieden Keurmerk Veilig & Schoon, Protocol 'Vrolijk & Veilig', onderzoek en wet- en regelgeving geformuleerd. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ verzorgt tevens de Masterclass Integraal Kwaliteitsmanagement voor Zwembadmanagers.
Keurmerk Veilig & Schoon
Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. De consument stelt steeds hogere eisen aan de service en voorzieningen die zwembaden te bieden hebben. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die allereerst klanten, maar ook eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden. Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur®, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen. De betrouwbaarheid van het keurmerk is gewaardeerd op 9,4 door ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid.

In de Stichting Zwembadkeur zijn twee van de drie bestuurlijke partners van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ vertegenwoordigd (RECRON en Vereniging Sport en Gemeenten). Het bestuur van deze stichting heeft aangegeven dat er meer aandacht besteed gaat worden aan de promotie van het Keurmerk om verdere kwaliteitsverbetering te kunnen bewerkstelligen. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ voert, op verzoek, deze promotionele activiteiten uit.

De taak om het Keurmerk Veilig & Schoon inhoudelijk te begeleiden, is ook toebedeeld aan het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.zwembadkeur.nl.

Protocol 'Vrolijk & Veilig'
Het protocol 'Vrolijk & Veilig' is geïntroduceerd in 2002 en bevat gedragsregels voor bezoekers van het zwembad. Ook zijn er duidelijke afspraken over de handelwijze bij overtreding van die regels, of het plegen van strafbare feiten. Bezoekers die zich niet aan het protocol houden kan de toegang tot de baden ontzegd worden. Klik hier voor informatie over de achtergrond van de coördinatie van het protocol 'Vrolijk & Veilig'.

Onderzoek
Voor innovatie is het van groot belang om continu op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de branche. Door de vertegenwoordigers uit de branche (de primaire klant) is aangegeven dat onderzoek naar de wensen en waardering van de zwembad bezoeker (de secundaire klant) gewenst is. Er is een mini onderzoek gehouden onder zwembaden naar de bezoekerscijfers in 2005. Klik hier voor de resultaten.

Wet- en regelgeving
Door de branchevertegenwoordigers is aangegeven dat er behoefte bestaat aan inzet van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ op het gebied van wet- en regelgeving.

Door ongevallen en uitspraken van rechters is meer informatie over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid beschikbaar, dan die in de Wet hygiëne en veiligheid bad- en zweminrichtingen (Whvbz) is beschreven.

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zal zich in de komende tijd toeleggen op het verzamelen van informatie, de bundeling daarvan, de verspreiding en de benodigde vertaalslag naar de praktijk. Dit heeft ook raakvlakken met de projectorganisatie voor de algemene voorwaarden en huisregels.

Ook zal het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, samen met de bestuurlijke partijen en in overleg met het IPO (Inter Provinciaal Overleg), komen tot eenduidige handhaving van de Whvbz in alle provincies.

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zal een instrumentarium ontwikkelen bestaande uit:
  • Enquetes voor de meting van tevredenheid (bestaande bezoekers) en wensen (voor niet bezoekers).
  • Digitale verzamelprogrammatuur voor het verzenden van het totaal aan gegevens naar het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
  • Benchmark programmatuur voor het verzamelen, ordenen en opslaan van de landelijke gegevens.

De conclusies en aanbevelingen worden teruggekoppeld naar de branche.

Masterclass Integraal Kwaliteitsmanagement voor Zwembadmanagers
Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ verzorgt de Masterclass Integraal Kwaliteitsmanagement voor Zwembadmanagers. Binnen het opleidings- en begeleidingstraject worden thema's doorlopen in 12 afzonderlijke sessies. Door vakdeskundigen worden praktische toelichtingen gegeven op deze onderwerpen, waarna de deelnemers 'huiswerkopdrachten' krijgen. De Masterclass bestaat uit een opleiding van anderhalf jaar. De deelnemer leert een parapluvisie te ontwikkelen en de organisatie als geheel te zien.